NOMAS LĪGUMS

Mob.t. 27335222   E-pasts: [email protected]

IZNOMĀTĀJS: Nosaukums: Reģ.Nr. Adrese: SIA PIKU 40103943364 Tēraudlietuves 22, Rīga NOMNIEKS: Nosaukums: Reģ.Nr./Pers.kods: Telefona numurs:  

Iznomātājs un Nomnieks noslēdz Nomas līgumu par turpmāk minēto:

1.             Iznomātājs iznomā un Nomnieks saņem nomas lietošanā šī līguma 8.punktā uzskaitītos Nomas priekšmetus.

2.             Nomniekam jāsamaksā drošības depozīts no preces vērtības. Drošības depozīts maksājams vienlaicīgi ar Nomas maksu vai Nomas priekšmetu nodošanas brīdī. Pēc Nomas priekšmetu atgriešanas Iznomātājam, Drošības depozīts atmaksājams Nomniekam.

3.             Nomas priekšmeti tiek iznomāti Nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt vai izkomplektēt.

4.             Nomas līgumā minētajā termiņā Nomniekam jāatgriež Nomas priekšmets tādā pašā iepakojumā un stāvoklī, kādā tas tika saņemts.

5.             Ja Nomnieka vainas dēļ Nomas priekšmets nav vairs izmantojams tam paredzētajam - mērķiem, ir bojāts, izjaukts, izkomplektēts vai zaudējis ārējo izskatu, Nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina Iznomātājam radītie zaudējumi saskaņā ar priekšmeta vērtību. Ja nomas priekšmetam ir redzami vizuāli vai tehniski defekti, kurus ir iespējams izlabot, Iznomātājs aprēķina un ietur no Drošības naudas summu, kas atbilst defektu labošanas summai.

6.             Pēc pieņemšanas - nodošanas akta par nomas priekšmetu parakstīšanas, Iznomātājs atgriež iemaksāto drošības naudu, bet, ja ir iestājusies 5.punktā minētā situācija, tad ietur atlīdzību no drošības naudas par sabojātajiem priekšmetiem, un atlīdzību par nomas priekšmetu atgriešanas termiņa kavējumu. Ja ar drošības naudu nepietiek nodarīto zaudējumu segšanai, Nomnieks papildus samaksā par nodarītajiem zaudējumiem.

7.             Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā un viena šķīrējtiesneša sastāvā.

8.             Nomas līgums vienlaicīgi ir pieņemšanas – nodošanas akts, saskaņā ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem sekojošus Nomas priekšmetus:

 

Nomas priekšmets PIKU.LV gaismas burti Nomas priekšmeta vērtība / 1 gab. Nomas maksa / par 1 gab. Skaits / gab. Atlaide Nomas maksa
             
Papildus komplektācija: baterijas Nomas maksa kopā:         EUR
Gaismas burtu saņemšana:    
Gaismas burtu nodošana:    

 

Gaismas burti ir darba kārtībā, baterijas iekļautas.

Gaismas burtu kopējā vērtība nodošanas brīdī ir _____EUR., drošības maksa -____Eur.

Papildus komplektācijas vērtība:_____Eur.

9.      Šis Nomas līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Katra puse saņem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Iznomātājs:

 

____________________

[paraksts, atšifrējums]

 

  Rīgā, 2020.gada __. ________ 

 

Nomnieks:

 

____________________

[paraksts, atšifrējums]

 

Rīgā, 2020.gada __. _______

 


Nomas_noteikumi_2018_pdf.pdf

Pirkumu grozs